مگنت درب ریلی

مگنت درب ریلی وسیله ای برای اتصال برق قفل بازکن آیفون تصویری مخصوص درب هایی که درب نفر رو روی درب ریلی قرار گرفته است. با استفاده از این تجهیزات مشکل نصاب آیفون تصویری برای وصل برق قفل بازکن آیفون تصویری رفع میگردد. این تجهیزات بار ها توسط نصابان آیفون تست شده و از کارایی خوبی برخوردار است.

Read More