نصب آنتن مرکزی

خدمات شامل تجهیز ساختمان های تعداد واحد بالا به تجهیزات آنتن مرکزی و دیجیتال مرکزی

نصب تجهیزات مربوط به سیستم DVB2 یا همان دیجیتال شبکه های استانی